Hotline: 0963538839

Chấp nhận thỏa thuận bồi thường thiệt hại cố định trong hợp đồng thương mại, tại sao không?

QUYỀN CON NGƯỜI VÀ GIỚI HẠN TỰ DO HỢP ĐỒNG

Tóm tắt: Quyền tự do hợp đồng là một trong những quyền kinh tế cơ bản của con người. Đảm bảo quyền tự do hợp đồng là đảm bảo quyền con người. Để đảm bảo quyền tự do hợp đồng thì phải đảm bảo tự do ý chí của các...