Hotline: 0963538839

Chấp nhận thỏa thuận bồi thường thiệt hại cố định trong hợp đồng thương mại, tại sao không?

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Tóm tắt: Bài viết trình bày khái quát những quy định của pháp luật Việt Nam về doanh nghiệp xã hội, từ đó đưa ra những đề xuất, khuyến nghị hoàn thiện pháp luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn áp dụng mô hình Doanh nghiệp xã hội ở...

CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA TÒA ÁN HOA KỲ

Tóm tắt Được xây dựng trên nguyên tắc cân bằng và đối trọng, hệ thống tòa án của Hoa Kỳ thực sự là một chế định đặc biệt và hoạt động rất hiệu quả. Với đặc thù là mô hình nhà nước liên bang, hệ thống tòa án của Hoa...

BÀN VỀ TỘI CƯỠNG BỨC LAO ĐỘNG TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM

Tóm tắt: Bộ luật hình sự năm 2015 lần đầu tiên quy định tội cưỡng bức lao động nhằm đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi cưỡng bức lao động. Đây là tội danh mới, còn nhiều điểm còn chưa đạt được nhận thức thống...

Lùm xùm BOT giao thông: Bài toán có thể giải được, nếu…

Đầu tư theo phương thức BOT (Build-Operate-Transfer: Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao), vốn là một chủ trương đúng nhằm phát triển kinh tế đối với các nước, nhất là nước đang phát triển. Tuy nhiên, sau gần chục năm du nhập Việt Nam, do...