6 nhóm lao động và người sử dụng lao động được hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng

Đánh giá tác giả:

Theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ, 6 nhóm đối tượng người lao động được hỗ trợ bằng tiền từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp với các mức từ 1,8 – 3,3 triệu đồng/người. 


Dương Tuấn
https://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Infographic-6-nhom-lao-dong-va-nguoi-su-dung-lao-dong-duoc-ho-tro-tu-goi-38000-ty-dong/447753.vgp