Quyền con người, quyền công dân qua các bản Hiến pháp Việt Nam và một số gợi mở nhằm tiếp tục thực hiện trách nhiệm hiến pháp về quyền con người, quyền công dân

Đánh giá tác giả: