Quyền lập di chúc của người khuyết tật theo pháp luật Việt Nam – Một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện

Đánh giá tác giả:

Theo tạp chí Pháp luật và Phát triển số 7&8/2021