Quán triệt và triển khai thực hiện Điều lệ mới của Hội Luật gia Việt Nam

Đánh giá tác giả:
Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII thông qua ngày 13/9/2019 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 05/6/2020.

Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-HLGVN ngày 09/7/2020 của Hội Luật gia Việt Nam về việc tổ chức thực hiện Điều lệ, Hội Luật gia tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-HLG ngày 27/7/2020 về tổ chức thực hiện Điều lệ trên địa bàn tỉnh nhà.

Mục đích của Kế hoạch là quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc Điều lệ của Hội, nhất là những nội dung mới tới toàn thể hội viên trong tỉnh nhằm thống nhất và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi hội viên về vị trí, vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Kế hoạch cũng yêu cầu các cấp hội trong tỉnh trong quá trình thực hiện cần bám sát nội dung Điều lệ Hội và các hướng dẫn của Hội Luật gia tỉnh cũng như của Trung ương Hội; phát huy tinh thần tự giác, nghiên cứu, tìm hiều nội dung, tăng cường đổi mới, đa dạng hóa hình thức tổ chức thực hiện Điều lệ Hội phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Hội Luật gia tỉnh đã phân công chi tiết nhiệm vụ cho các cấp hội luật gia trong tỉnh triển khai thực hiện, trong đó tập trung vào nội dung chủ yếu là: tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những nội dung của Điều lệ mới nhất là những nội dung liên quan đến vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm của Hội; công tác tổ chức hội và hội viên…

Thường trực tỉnh Hội chỉ đạo Văn phòng, các huyện, thành hội và các chi hội trực thuộc tổ chức triển khai theo đúng Kế hoạch đã đề ra./.

Vũ Mai

http://hoiluatgiavn.org.vn:8080/quan-triet-va-trien-khai-thuc-hien-dieu-le-moi-cua-hoi-luat-gia-viet-nam-d2254.html

Tin cùng chuyên mục