ĐH Kinh doanh và Công nghệ HÀ NỘI: Thông báo Tạm hoãn đợt thi kết thúc giữa học kỳ II

Đánh giá tác giả:

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Số             /TB-BGH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2021

Kính gửi: Các đơn vị, học viên, sinh viên trong Trường

Do tình hình dịch Covid có diễn biến phức tạp, Ban Giám hiệu quyết định:

  1. Tạm hoãn đợt thi kết thúc giữa học kỳ II các ngày từ 04/5/2021đến hết ngày 09/5/2021 (Lịch thi sẽ được thông báo sau).
  2. Yêu cầu trung tâm Tin Học, trung tâm Truyền thông, phòng Công tác Sinh viên khẩn trương thông báo cho sinh viên trong ngày hôm nay (02/5/2020); trung tâm Khảo thí thông báo cho các thành viên trong Hội đồng thi, phòng Quản lý Đào tạo bố trí kế hoạch học trực tuyến.
  3. Thông báo bằng văn bản sẽ được Văn phòng Trường, trung tâm Truyền thông gửi tới các đơn vị, học viên, sinh viên.
Nơi nhận:

– Như Kính gửi;

– Lưu: VP.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

GS.TS. Đinh Văn Tiến

http://hubt.edu.vn/tin-tuc/02-05-2021/thong-bao-tam-hoan-dot-thi-ket-thuc-giua-hoc-ky-ii-/39/8884/